Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
(Hatályos: 2022. [*] napjától)
1. PREAMBULUM
1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) határozzák meg a MEGA SALE
Holding Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1152 Budapest, Szentmihályi út 167-169. Asia
Center ép. F413B03, cégjegyzékszám: 01-09-341449, adószám: 23994030-2-42) szállító (a továbbiakban:
„Szolgáltató”) által a megasajt.hu weboldalon üzemeltett webáruházon (a továbbiakban: „Webáruház”)
elérhető valamennyi termék, áru értékesítésének és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások
igénybevételének a feltételeit.
1.2. A jelen ÁSZF a Webáruházon keresztül megrendelést leadó természetes vagy jogi személy, vagy jogi
személyiség nélküli szervezet vevő (a továbbiakban: „Megrendelő”) jogait és kötelezettségeit
tartalmazza. Természetes személyek közül kizárólag azok a 18. életévüket betöltött természetes
személyek vehetik igénybe a szolgáltatást, akik elfogadják az ÁSZF-et, hozzájárulnak személyes adataik
kezeléséhez és feldolgozásához.
1.3. Az ÁSZF minden jogügyletre vonatkozik, amelyre vonatkozóan a szerződés a Webáruházon keresztül
kerül megkötésre. Az elfogadott megrendelések alapján a Szolgáltató leszállítja a megrendelt árut,
átruházza a tulajdonjogot a vételár megfizetése ellenében, a Megrendelő pedig átveszi azt és a vételárat
köteles megfizetni.
2. ADATOK
A Szolgáltatóra vonatkozó adatok:
A Szolgáltató neve: MEGA SALE Holding Korlátolt Felelősségű
Társaság
A Szolgáltató székhelye, illetve levelezési címe: 1152 Budapest, Szentmihályi út 167-169. Asia Center
ép. F413B03
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve
(cégbíróság):
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszáma: 01-09-341449
A Szolgáltató adószáma: 23994030-2-42
A Szolgáltató közösségi adószáma: HU23994030
A Szolgáltató, illetve kapcsolattartó telefonos
elérhetősége, elektronikus levelezési címe:
+36-20-496-0709, sales [kukac] megasajt.hu
3. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK
3.1. A Webáruházon való regisztrációval, illetve a Webáruház által nyújtott bármely szolgáltatás
igénybevételével, megrendelés leadásával a Megrendelő magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen
ÁSZF-et. A jelen ÁSZF visszavonásig hatályban marad.
3.2. A Webáruházon keresztül történt elektronikus rendelésleadással és az ÁSZF elfogadásával a jelen
ÁSZF-ben írt feltételekkel egyedi szerződés jön létre a rendelést leadó személy és a Szolgáltató között. A
Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben
meghatározott módon. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt (írásba foglalt) szerződésnek
minősül. A szerződés nyelve a magyar nyelv.
3.3. A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított rész hatályba
lépésének napja az a nap, amelyen a módosított ÁSZF publikálásra kerül a Webáruházon, az a korábban
visszaigazolást megrendeléseket nem érinti.
3.4. A jelen ÁSZF elérhető és tartós adathordozóra lementhető, tárolható, majd a későbbiekben bármely
korlátozástól mentesen előhívható a Webáruházon keresztül valamennyi Megrendelő számára, így pontos
2
tartalma az egyedi szerződések megkötésére vonatkozó megrendelés tételét megelőzően megismerhető és
utólagosan is ellenőrizhető. Szolgáltatónál magatartási kódex nem került kidolgozásra. A Szolgáltató
fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Webáruházon, előzetes
figyelmeztetés nélkül és azt, hogy a Webáruházat más domain név alá helyezze át.
4. REGISZTRÁCIÓ ÉS A WEBÁRUHÁZ HASZNÁLATA
4.1. A Webáruház regisztráció nélkül is használható. A regisztráció önkéntes és ingyenes.
4.2. A Szolgáltató jogosult visszautasítani bármely regisztrációs igényt. A Szolgáltató jogosult továbbá a
regisztrációt törölni, amennyiben a Webáruház használata (böngészés, illetve megrendelés) esetén a
Megrendelő részéről visszaélést, jogellenes magatartást vagy cselekményt észlel.
4.3. A Webáruházon feltüntetett ár nem minősül a Szolgáltató által tett árajánlatnak. A Webáruházon elérhető
szolgáltatás vagy termék megrendelésével és annak visszaigazolásával szerződés jön létre a Megrendelő
és a Szolgáltató között, amely jogviszonyra a megrendelés és visszaigazolás, valamint a jelen ÁSZF
rendelkezései egyaránt irányadók.
4.4. Megrendelő a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni, az adatok változása esetén
azt frissíteni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok
esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben
Megrendelő más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. A Szolgáltatót a
Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért,
illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli
felelősség az abból adódó károkért, ha Megrendelő a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára
bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.
4.5. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a regisztráció során megadott e-mail cím a Felek közötti
kommunikációra szolgál. Minden, a Megrendelő e-mail címére küldött üzenet írásbeli kommunikációnak
minősül.
4.6. A Megrendelő a rendelés elküldése előtt az adatbeviteli mezőket a rendelés összesítő oldaláig bármikor
módosíthatja. A Megrendelő a rendelés leadása után észlelt adatbeviteli hibákról e-mail-ben
tájékoztathatja a Szolgáltatót, ekkor a rendelés adatai (személyes és számlázási adatok) ennek
megfelelően módosításra kerülnek.
4.7. A Megrendelő bármikor jogosult a fiókja törlését kérni. Ahhoz, hogy a fiók törlésre kerüljön, a
Megrendelőnek e-mailt kell küldenie a Szolgáltató elektronikus levelezési címére. A fiók törlése nem
érinti a korábbi megrendelésekhez kapcsolódó adatok megőrzését, ezek a fiók törlésével nem kerülnek
törlésre.
5. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
5.1. A Webáruházban szereplő, értékesítésre kínált minden termék saját adatlappal rendelkezik. A
megrendelni kívánt termék vagy szolgáltatás részletes jellemzőiről, egységáráról, valamint a szállítás
díjáról, időtartamáról és feltételeiről a Megrendelő a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre
történő kattintást követően tájékozódhat. A termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit a webáruházban
a termékek mellett található részletes leírás tartalmazza. A termékek adatlapján megjelenített képek
eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Képhibák, képeltérések miatt, termék
nevének, árának, tulajdonságainak elírásáért, programhibákból eredő károkért a Szolgáltató nem vállal
felelősséget. Amennyiben a Webáruházban található bármely termékkel vagy a Szerződés megkötésének
folyamatával kapcsolatban bármely további kérdése merül fel kérjük, forduljon a Webáruház
ügyfélszolgálatához a rögzített elérhetőségek valamelyikén.
5.2. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, ettől kifejezetten eltérő utalás
hiányában nettó összegben kerülnek megjelölésre, így az általános forgalmi adót nem tartalmazzák,
továbbá a házhoz szállítás díját sem. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. Az árak
rendszeresen változnak.
3
5.3. Amennyiben hibás ár kerül a Webáruház felületére, különösen, ha az nyilvánvalóan téves, akkor a
Szolgáltató nem köteles a terméket vagy a szolgáltatást a hibás áron elérhetővé tenni, hanem felajánlhatja
a helyes áron történő rendelkezésre bocsátást. Amennyiben a Megrendelő a helyes áron a szolgáltatást
nem kívánja igénybe venni elállhat a szerződéstől és a Szolgáltató köteles a Megrendelő által már
megfizetett összeget a Megrendelő részére visszafizetni.
6. MEGRENDELÉS LEADÁSA ÉS VISSZAIGAZOLÁSA
6.1. A Megrendelő által elküldött megrendelés megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus
visszaigazoló e-mail útján azonnal (de legkésőbb 24 órán belül) visszaigazolja a Megrendelő részére. A
visszaigazoló e-mail tartalmazza a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát és a fizetés típusát.
6.2. A Felek között a szerződés a megrendelés Szolgáltató általi elfogadásáról szóló, a Szolgáltató által a
Megrendelő részére megküldött külön e-mail Megrendelőhöz történő megérkezésekor jön létre és nem a
megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló e-mail (24 órán belüli) megérkezésével. Amennyiben a
megrendelés visszaigazolása a megrendelés elküldésétől számított 2 munkanapon belül a Megrendelőhöz
nem érkezik meg, úgy a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttsége vagy szerződéses kötelezettsége alól.
A Szolgáltató jogosult bármely megrendelést indokolás nélkül visszautasítani, amely esetben a
Szolgáltatóval szemben nem érvényesíthető semmilyen kárigény.
6.3. A Szolgáltató jogosult a szállítás teljesítését a vételár előzetes kiegyenlítéséhez kötni.
6.4. A Szolgáltató jogosult eltérő tartalommal elfogadni a megrendelést, amely új ajánlatnak minősül. Ebben
az esetben a Megrendelő általi elfogadással jön létre a szerződés.
6.5. A vételár teljes kifizetésig a termék a Szolgáltató tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes
kifizetését megelőzően a Megrendelő birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Szolgáltató irányába
mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni. Felek megállapodnak,
hogy a Megrendelő lejárt fizetési kötelezettsége teljesítéséig a Szolgáltató jogosult további szállítások
elvégzését megtagadni, amennyiben bármely mértékű késedelem a 7 munkanapot meghaladja, avagy a
Megrendelő fizetési késedelme esetén Szolgáltatót választása szerint megilleti a késedelemmel érintett
összeg és annak járulékai, vagy jogosult a még tulajdonában lévő árut általa választott tetszőleges
időpontban birtokba venni és azzal sajátjaként rendelkezni.
7. FIZETÉSI LEHETŐSÉGEK ÉS SZÁMLÁZÁS
7.1. Fizetési módok:
7.1.1. Személyes átvétel: Készpénzben, átvételkor. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF)
van lehetőség.
7.1.2. Utánvétel: Amennyiben a Megrendelő a megrendelés ellenértékét kézhezvételekor kívánja
kiegyenlíteni, úgy átvételkor készpénzben vagy bankkártyával (kivéve UPS, ahol csak kézpénzzel)
egyenlítheti ki számláját a kézbesítést végző futárszolgálat munkatársain keresztül. Készpénzes utánvétel
csak magyarországi kézbesítési cím esetén választható.
7.1.3. Banki átutalás: A vásárlás ellenértékét banki utalással is rendezheti a Megrendelő, amely
esetben a Megrendelő a megrendelés visszaigazolását követően, a Szolgáltató által kiállított (és a
Megrendelő email címére megküldött, vagy a kézbesítéskor átadott) számla szerinti fizetési határidőben
(5 munkanapos fizetési határidőben), a számla alapján átutalja a szükséges összeget. Banki átutalás esetén
kérjük, a közlemény rovatban tüntesse fel rendelésszámát. A nem online rendszeren keresztül történő
fizetés több napot is igénybe vehet. Külföldi átutalást csak abban az esetben tudunk elfogadni, ha az
átutalás plusz költségeit a Megrendelő állja.
Utalási adatok:
Bankszámla tulajdonos neve: MEGA SALE Holding Kft.
Bankszámlaszám: [*]
4
Közlemény: rendelés száma
7.1.4. Bankkártyás fizetés: [*]
7.2. A termék kifizetésével kapcsolatban a Megrendelő érdekkörében felmerülő összes költség (így
különösen, de nem kizárólagosan például a tranzakciós illeték, külföldi banknál vezetett bankszámláról
való utalás költsége vagy banki készpénzbefizetés költsége) minden esetben a Megrendelőt terheli.
7.3. A Szolgáltatások igénybe vétele a termékek kapcsán a termék árának a Szolgáltató bankszámláján történő
jóváírását követően lehetséges.
7.4. A Webáruházon feltüntetett árak visszavonásig vagy megváltoztatásig érvényesek. Szolgáltató nem
köteles az árak megváltozásáról a Megrendelőket előre értesíteni. A már megvásárolt termék árát a
Szolgáltató nem jogosult megváltoztatni, az a Megrendelő a visszaigazolás szerinti díjon kapja meg.
7.5. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamat + 5 %
mértékű késedelmi kamatot érvényesíthet a Szolgáltató.
7.6. A Megrendelő nem jogosult beszámításra, illetve követelésének engedményezésére.
8. RENDELÉS TELJESÍTÉSE ÉS SZÁLLÍTÁS
8.1. A Szolgáltató a visszaigazolásban meghatározza az általa vállalt szállítási időpontot (a kiszállítás, eltérő
megállapodás hiányában 7:00 és 18:00 óra között történik, munkanapokon). Általános teljesítési idő
raktáron lévő termékek esetében: 1-10 munkanap. Amennyiben ez a megrendelés leadását követő [*]
napon túli időpont, úgy a Megrendelő jogosult a megrendeléstől elállni.
8.2. A megrendeléseket kizárólag munkanapokon (hétfőtől péntekig, a munkaszüneti napok kivételével)
dolgozza fel a Szolgáltató és teljesíti. A szombaton, illetve vasárnap leadott megrendeléseket a következő
munkanapon dolgozz fel a Szolgáltató. Postafiók címre nem tud szállítani a Szolgáltató. A Szolgáltató
előzetes tájékoztatással jogosult előteljesítésre és részteljesítésre.
8.3. A szállítás Budapest közigazgatási területén belül, 30.000,- Ft nettó összegű megrendelés felett ingyenes.
Vidékre egyedi ajánlat keretein belül szállít a Szolgáltató. A szállítási költséget egyebekben a Megrendelő
viseli.
8.4. Amennyiben a szállítást Megrendelő maga kívánja lebonyolítani, úgy ezt a Megrendelésében kifejezetten
fel kell tüntetnie, amely esetben a Szolgáltató által megjelölt helyről szállíthatók el a termékek.
8.5. A kárveszély az átadáskor száll át. A lerakodás a Megrendelő kötelezettsége, a termékeket a Megrendelő
által megjelölt helyen jelenlévő személynek a Szolgáltató jogosult átadni anélkül, hogy annak képviseleti
jogáról meg kellene győződnie.
8.6. Az átadás-átvétel a szállítólevél által tanúsítottan történik meg. Mennyiségi kifogást az átvételkor jelezni
kell külön jegyzőkönyvben, továbbá az olyan minőségi kifogást is, amelyet a termékek ellenőrzéskor a
Megrendelőnek fel kellett volna ismernie (különösen érzékszervi úton észlelhető, vagy a csomagolás
sérülésével együtt járó hibák). A későbbi minőségi kifogásokról haladéktalanul, de legkésőbb 2 napon
belül köteles a Megrendelő a Szolgáltatót tájékoztatni, az azt alátámasztó dokumentáció megküldésével.
8.7. Felek rögzítik, hogy a megrendelt mennyiségtől történő +/- 10 % mértékű eltérés a Megrendelés
érvényességét nem érinti, Megrendelő köteles azt átvenni, és arányos díjat fizetni
8.8. Szolgáltató minőségi hibás teljesítése esetén a Szolgáltató mentesül a következményes károk viselése
alól, ha a Megrendelő felhasználja a terméket. Szolgáltató a jogosan kifogásolt terméket köteles
kicserélni. Ez alól csak akkor mentesül, ha a terméket felhasználták, kiolvasztották, vagy bármely okból
nem tudták visszaadni.
8.9. Amennyiben a Megrendelő nem veszi át a megrendelt termékeket, úgy a Szolgáltató jogosult a termékek
árának 25 %-ával egyező késedelmi kötbér érvényesítésére. Ebben az esetben a termékeket a Szolgáltató
5
a Megrendelő költségére és kockázatára legfeljebb, 2 munkanapig megőrzi, ezt követően jogosult a
szerződéstől elállni. Megrendelő elfogadja, hogy a Szolgáltató jogosult a gyorsan romló termékek
esetében az átadás sikertelenségekor jogosult azonnal elállni, és a termékeket harmadik személy részére
értékesíteni, vagy felhasználni, amely esetben a Megrendelő köteles a felmerült költségek megfizetésére.
9. KÜLFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS
9.1. Szolgáltató Magyarország területén belül biztosítja a megrendelt termékek kiszállítását/átvételét, de nem
különbözteti meg a Webáruház használatával Magyarország területén és az azon kívül az Európai Unió
területén belüli vásárlókat/Megrendelőket.
9.2. Külföldi Megrendelő esetén is a kommunikáció és vásárlás elsődleges nyelve magyar.
9.3. Szolgáltató nem köteles megfelelni a külföldi Megrendelő tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett
termékkel összefüggésben meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek (például címkézési vagy
ágazatspecifikus követelményeknek, vagy hogy tájékoztassa a Megrendelőt ezekről a követelményekről).
9.4. Szolgáltató eltérő rendelkezése hiányában Magyarországi ÁFÁ-t alkalmazza minden termék esetében.
10. ELÁLLÁS
10.1. A jelen pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró
természetes személy Megrendelőre (Ptk. 8:1§ (1) bek. 3. pont szerinti fogyasztó) vonatkoznak és
alkalmazandók, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos
kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
10.2. A félreértések elkerülése érdekében a Szolgáltató rögzíti és az érintett Megrendelők kifejezetten
tudomásul veszik, hogy mindazon természetes személyek, akik a jelen, 10.1. pontban említett
meghatározásnak nem felelnek meg, azaz nem szakmájuk, foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységükön
kívül járnak el, illetve a nem természetes személy Megrendelők nem tartoznak a jelen pontban részletezett
szabályok hatályok alá, azaz e személyek esetében a jelen pontban foglalt rendelkezések nem
alkalmazhatóak.
10.3. A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A
fentiekben említett Megrendelő jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén
a./ a terméknek,
b./ több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára
szolgáltatott terméknek,
c./ több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
d./ ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a
Megrendelő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától
számított 14 (tizennégy) napon belül (a továbbiakban: „Elállási Időszak”) a szerződéstől indokolás
nélkül elállni.
10.4. Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14
(tizennégy) napon belül gyakorolhatja a fogyasztó az elállási jogát. A Megrendelőt megilleti az a jog,
hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja
elállási jogát.
10.5. Ha a Megrendelő elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát
köteles eljuttatni (postai úton vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában
feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére az Elállási Időszak alatt. A Megrendelőt
terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 10. pontban meghatározott rendelkezéseknek, illetve a
vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Ha a Megrendelő a megjelölt
határidőben, minden kétséget kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát, ez úgy
minősül, hogy a Megrendelő nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges feltételeket, ezért a
szerződése nem kerül felbontásra, szerződése továbbra is hatályban marad.
6
10.6. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Megrendelő az erre
irányuló nyilatkozatát Elállási Időszak alatt (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak. Postai
úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail-en keresztül történő értesítés esetén az
e-mail, küldésének időpontját veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából.
10.7. A Megrendelő elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató feltüntetett címére késedelem
nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 3 napon belül visszaküldeni a
Szolgáltató részére.
10.8. A Szolgáltató a termék kiszállítási költségét (kivéve: amennyiben a termék ingyenesen került
kiszállításra) megtéríti a Megrendelőnek, amennyiben az elállás valamennyi, az adott megrendeléssel
kiszállított terméket érinti. E körben azonban nem kerülnek megtérítésre azon – a termék kiszállításával
összefüggésben felmerült – többletköltségek, amelyek a Szolgáltató által esetlegesen felkínált, legkevésbé
költséges szokásos fuvarozási módtól a Megrendelő döntése alapján történő eltérésből adódnak. A termék
visszaküldésének költségét a Megrendelő viseli, azt a Szolgáltató a Megrendelő részére nem téríti meg.
Ha a Megrendelő eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való
tudomásszerzésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Megrendelő által
ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, amennyiben az elállással érintett termék használtsága a
visszajuttatott termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges mértéket
nem haladja meg. Az említett mértéket meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért a Megrendelő
felelősséggel tartozik, amely értékcsökkenést a Szolgáltató a Megrendelőval szemben érvényesít(het)i.
10.9. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket. Előre
utalásos fizetés esetén a visszáru összeget a Szolgáltató minden esetben a fizetéskor a Megrendelő által
megadott bankszámlára utalja vissza. Készpénzben történő visszafizetésre nincs lehetőség, kivéve azon
esetet, amennyiben a Megrendelő a termék vételárát korábban készpénzben fizette meg. A Megrendelő
kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat.
10.10. A Megrendelőt nem illeti meg az elállási jog:
● olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Megrendelő utasítása alapján vagy kifejezett
kérésére állított elő a Szolgáltató elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Megrendelő
személyére szabtak,
● olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az
átadást követő felbontása után nem küldhető vissza,
● lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele
tekintetében, ha az átadást követően a Megrendelő a csomagolást felbontotta,
● olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac a Szolgáltató által
nem befolyásolható ingadozásától függ;
● romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
● olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más
termékkel;
● ha a terméket a Megrendelő már használta, vagy nem tudja azt sérülésmentesen visszaszolgáltatni.
10.11. Az elállási jog alól további kivételeket teljes körűen a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. §-a
tartalmazza.
10.12. A visszaküldendő termékhez a Megrendelőnek mellékelnie kell a szállítólevelet, és lehetőség szerint
megjelölendő a visszaküldés oka is.
11. SZAVATOSSÁG
11.1. Kellékszavatosság
7
11.1.1.A Megrendelő a Szolgáltató hibás teljesítése (azaz, ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a
szerződésben vagy jogszabályban foglaltaknak) esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági
igényt érvényesíthet. A Szolgáltató mentesül felelőssége alól, ha a Megrendelő a hibát szerződés
megkötésének időpontjában ismerte vagy a hibát a szerződés megkötésének időpontjában ismernie kellett.
11.1.2.Fogyasztói szerződés esetén a Megrendelő a termék átvételének időpontjától számított 2 éves elévülési
határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása
időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait érvényesíteni már
nem tudja. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a Megrendelő, mint jogosult az átvétel időpontjától
számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.
11.1.3.A Megrendelő – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha a választott
kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak - másik kellékszavatossági igény
teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék
hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a
Megrendelőnek okozott érdeksérelmet. A Megrendelő a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja
vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést
nem vállalta, vagy e kötelezettségének - a termék tulajdonságaira és a Megrendelő által elvárható
rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a Megrendelő érdekeit kímélve nem tud eleget
tenni, vagy ha a Megrendelőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen
hiba miatt elállásnak nincs helye.
11.1.4.A Megrendelő az általa választott kellékszavatossági jogáról egy másikra áttérhet, az áttérés költségét
azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.
11.1.5.A Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után késedelem nélkül közölni. Amennyiben a
Megrendelő fogyasztónak is minősül, a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát
késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.
11.1.6.A Megrendelő közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A
kellékszavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a Megrendelőnek kell bizonyítania. A
szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az
az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát -
a Megrendelő bemutatja.
11.1.7.Amennyiben a Megrendelő egyben fogyasztónak is minősül, ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell,
hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Megrendelő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában
megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen, illetve,
ha e vélelem megdöntésre kerül.
11.1.8.Ha a Megrendelő a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető
része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül
érvényesítettnek.
11.2. Termékszavatosság
11.2.1.A jelen fejezetben említett, termékszavatosságot szabályozó rendelkezések a Megrendelőre kizárólag és
kifejezetten azon esetben vonatkoznak, amennyiben a Megrendelő a Ptk. jelen ÁSZF-ben hivatkozott
rendelkezése alapján fogyasztónak minősül.
11.2.2.A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Megrendelő – választása szerint – a 11.1.
pontban meghatározott jogot vagy a termék gyártójával szemben termékszavatossági igényt érvényesíthet.
A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor
hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő
tulajdonságokkal.
11.2.3.A Megrendelőt azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és
termékszavatossági igényt egyidejűleg, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági
igény eredményes érvényesítése esetén a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó
8
kellékszavatossági igényét a Megrendelő a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel, illetve a jelen
ÁSZF-fel összhangban, a gyártóval szemben érvényesítheti.
11.2.4.Termékszavatossági igényként a Megrendelő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy – ha a kijavítás
megfelelő határidőn belül a Megrendelő érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – kicserélését kérheti,
azaz pénz visszatérítésére árleszállításra és elállásra nincs mód, tekintettel azon tényre, hogy a gyártó és a
Megrendelő között nem jött létre szerződéses jogviszony.
11.2.5.A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Megrendelőnek kell bizonyítania.
11.2.6.Termékszavatossági igényét a Megrendelő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két
éven belül érvényesítheti. E határidő eltelte jogvesztéssel jár. A Megrendelő a hiba felfedezése után
késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül
közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó
felelős.
11.2.7.A Megrendelő a termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató)
szemben gyakorolhatja.
11.2.8.A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója is.
11.2.9.A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja,
hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető
vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
11.2.10. A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
12. FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS
12.1. A Megrendelő kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltatónak a jelen ÁSZF vagy az annak alapján létrejött
szerződések megszegésével okozott károk miatti felelősségének mértéke nem haladhatja meg a
megrendelt termék kapcsán ténylegesen megfizetett összeget. A Szolgáltató kizárja felelősségét a
közvetett és következményes károkért, elmaradt haszonért.
12.2. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Webáruház és a hozzá kapcsolódó egyéb Webáruházak
folyamatos, hibamentes működéséért. A Szolgáltató minden lehetséges eszközzel megpróbálja
megakadályozni, hogy a Webáruházat vírusok vagy kártevők támadják meg. A Szolgáltatót nem terheli
felelősség a Megrendelő által a Webáruház használata során, az interneten továbbított adatok esetleges
elvesztéséért.
13. SZERZŐI JOGOK
13.1. A Webáruház és a Webáruházon található valamennyi tartalom (szöveg, cikk, termékismertető,
tájékoztató, a jelen ÁSZF stb., ábra, kép, más információ, illetve adat) a szerzői jogról szóló 1999. évi
LXXVI. törvény értelmében szerzői műnek minősül, így szerzői jogi oltalmat élveznek.
13.2. A Webáruházon található tartalmakról tilos bármilyen formában másolatot készíteni, azokat akár analóg,
akár digitális úton rögzíteni, újra előállítani, terjeszteni, továbbítani, letölteni, szerkeszteni, tovább
értékesíteni vagy nyilvánosságra hozni. A Webáruház bármilyen tartalmának bármilyen formában
megvalósuló, akár kereskedelmi, akár más céllal történő felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás
használata, amellyel a Webáruház, vagy annak bármely része módosítható kizárólag a Szolgáltató előzetes
írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges. A Webáruházról és annak adatbázisából bármilyen anyagot
átvenni a szerzői jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a Webáruházra való hivatkozással,
forrás feltüntetésével lehet.
9
13.3. A Szolgáltató szerzői jogának bármilyen megsértése a jogsértő felelősségre vonását vonja maga után.
14. PANASZKEZELÉS, JOGÉRVÉNYESÍTÉS
14.1. Webáruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes
megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a Megrendelőnek mégis valamilyen panasza van a
szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy levél útján is
közölheti.
14.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Megrendelő a
panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a
panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy
másolati példányát átadja a Megrendelőnek. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás
felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül - az írásbeli
panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg
megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni.
14.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját
megindokolja. Amennyiben a Megrendelő panaszának békés rendezésére tett kísérlet nem járt
eredménnyel, Megrendelő jogosult vitás eset rendezésének igényével a megyei (fővárosi) kereskedelmi és
iparkamarák mellett működő békéltető testülethez, vagy bírósághoz fordulni, a fogyasztóvédelemmel
kapcsolatos jogszabályok sérelmének gyanúja esetén a fogyasztóvédelmi hatósághoz (NFH) intézhet
bejelentést.
14.4. Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy lakóhelye, vagy
tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A békéltető testület
hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata,
hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek
eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és
költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató
kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel
kapcsolatban. A Szolgáltató kötelezően nem veti alá magát valamely békéltető testület ajánlásának. Az
illetékes békéltető testületek elérhetőségei a https://bekeltetes.hu/ honlapon megtalálhatók.
14.5. Amennyiben a Megrendelő nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre,
úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni.
15. ADATKEZELÉS
15.1. A Szolgáltató adatvédelmi tájékoztatója a [*] címen érhető el és az ÁSZF integráns részét képezi.
15.2. Adatkezeléssel érintett adatok köre: regisztráció során kezelt adatok (név, felhasználónév, telefonszám,
email, cím, fizetéshez kapcsolódó – pl. banki – adatok.
15.3. Az adatkezelés célja: regisztráció, megrendelés teljesítése és számlázás.
15.4. Adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása, a számlázás tekintetében jogszabályi kötelezettség
teljesítése.
15.5. Adatkezelés időtartama: szerződés teljesítéséig / törlési kérelemig, a számlázás tekintetében a vonatkozó
jogszabályok szerinti megőrzési kötelezettség fennálltáig.
16. VIS MAIOR
10
16.1. Amennyiben valamely Fél a jelen ÁSZF szerinti kötelezettségeinek valamely, az adott Fél érdekkörén
kívül eső és az adott Felet jelen ÁSZF szerinti kötelezettségeinek teljesítésében közvetlenül akadályozó,
előre nem látható körülmény (pl. háború, országos sztrájk, földrengés, áradás, tűzvész, terrorizmus stb.) (a
továbbiakban „Vis Major”) eredményeként nem tud eleget tenni, az nem tekintendő az adott Fél
szerződésszegésének. A Vis Majorra hivatkozó Fél köteles a másik Felet a lehető leghamarabb értesíteni a
Vis Major eseményről, köteles minden indokolt intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a Vis Major
hatását mérsékelje, és hogy a teljesítést a lehető leghamarabb folytathassa, továbbá köteles a másik Felet
folyamatosan tájékoztatni a kárenyhítési erőfeszítéseiről. Az ezt elmulasztó fél korlátozás nélkül felel
bármely olyan kárért, amely abból ered, hogy elmulasztotta értesíteni a másik felet.
16.2. Vis maior esemény esetén a felek kötelesek a szerződés teljesítésének olyan ésszerű alternatív módozatait
keresni, amelyeket a vis maior esemény nem gátol. A felek ellentétes írásbeli megállapodásának
hiányában a szerződéses határidők a vis maior időtartamával arányosan meghosszabbodnak. Fizetési
késedelem tekintetében nem lehet vis maior-ra hivatkozni.
17. IRÁNYADÓ JOG
17.1. A jelen ÁSZF és az annak alapján létrejött szerződések kapcsán a nem szabályozott kérdésekre a magyar
jog szabályai az irányadóak.
17.2. Bármely jelen ÁSZF-fel vagy annak alapján létrejött szerződéssel kapcsolatos jogvitában a felek
kötelesek előzetesen egyeztetni, és a vitát egyezség útján rendezni. Ha a jogvita során az egyeztetés nem
vezet eredményre, annak elbírálására Magyarország bíróságai rendelkeznek hatáskörrel és illetékességgel.
18. VEGYES RENDELKEZÉSEK
18.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes
magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna
el. Amennyiben a szállítást a Szolgáltató fuvarozó közben jöttével teljesíti, úgy a Megrendelő köteles a
fuvarozóval szembeni igény érvényesítéséhez szükséges intézkedéseket megtenni, és erről a Szolgáltatót
haladéktalanul értesíteni. Az előírt intézkedések elmulasztása esetén a Megrendelő nem követelheti a
Szolgáltatótól azoknak a károknak a megtérítését, illetőleg felel azokért a károkért, amelyek a fuvarozóval
szemben érvényesíthetők lettek volna.
18.2. Amennyiben az ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, az nem érint a többi
rendelkezés érvényességét, az érvénytelen rendelkezés helyébe automatikusan a jogszabályoknak
megfelelő rendelkezés lép életbe.
18.3. A Megrendelő által megadott címre történő ajánlott vagy tértivevényes levélben történt közlés a levél
postára adását követő ötödik napon közöltnek tekintendő abban az esetben is, ha a küldemény a címzett
érdekkörében felmerülő okból ténylegesen kézbesíthető nem volt, így különösen, ha az „nem vette át”,
„nem kereste”, „ismeretlen”, „elköltözött” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz.
18.4. A szerződésből eredő kötelezettségek megsértésének elismerése, illetve a szerződéssel kapcsolatosan
bármilyen szavatossági, kártérítési vagy egyéb felelősség elismerése tárgyában tett nyilatkozat a
Szolgáltató részéről kizárólag abban az esetben érvényes és hatályos, ha a nyilatkozat írásban, a
Szolgáltató törvényes képviselői által cégszerűen aláírt és a Megrendelőhöz postai küldeményként
eljuttatott okiratban történik meg.
18.5. Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása
nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre
vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.
18.6. A Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy a szerződés teljesítése során tudomására jutott minden
bizalmas információt, üzleti titkot megőriz, harmadik személynek nem bocsát rendelkezésre.
18.7. A jelen ÁSZF azon rendelkezéseit, amelyeket a Ptk. vagy más jogszabály így különösen a 45/2014. (II.
26.) Korm. rendelet kizárólag a fogyasztónak minősülő személyekkel (Ptk. 8:1. (1) bekezdés 3. pont)
11
kötött szerződésekre rendel alkalmazni, fogyasztónak nem minősülő Megrendelő esetében a Szolgáltató
nem köteles alkalmazni.
18.8. A Szolgáltató a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 6:78. § (2)
bekezdésének megfelelően az ÁSZF vonatkozó pontjainak felsorolásával, az alábbiakban kifejezetten
tájékoztatja a Megrendelőt a jogszabályoktól, illetve a szokásos szerződési gyakorlattól lényegesen eltérő
általános szerződési feltételekről, amelyet a Megrendelő kifejezetten elfogad: 5.3., 6.2., 7.5., 7.6., 8.2.,
8.7., 8.9., 12.1. és 18.4.
18.9. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. és Magyarország mindenkor hatályos jogszabályi
rendelkezései megfelelően irányadók

OP ÁSZF

Online Pénztárca

Az Online Pénztárcába jóváírt kuponokat a Vásárló az adott rendelés teljesítése után, mindig csak a következő vásárlások során használhatja fel, mint egy utólagosan kapott kedvezményt. A Vásárló a következő vásárláskor kizárólag a korábbi fiókadataival belépve (e-mail cím, titkos kód) 10.000 Forintonként 500 Ft értékű kupont válthat be.

Az ONLINE GROUP Szolgáltató Korlátolt Felelőségű Társaság jogosult bármikor korlátozni A kuponok felhasználását, illetve a maximálisan összegyűjthető kuponok összeghatárát. Az ONLINE GROUP Szolgáltató Korlátolt Felelőségű Társaságnak jogában áll a már összegyűjtött kuponokat bármikor csökkenteni vagy megszüntetni, amiről az aktív felhasználók számára előzetes értesítést küld, amelyben tájékoztatást nyújt a csökkentésig vagy megszüntetésig gyűjtött, de még fel nem használt kuponok tekintetében.

A kuponok érvényességig az aktív partnereinknél felhasználhatók. Partnereink mindenkori elérhetősége a https://www.onlinepenztarca.hu oldalon megtekinthető.

A beváltás feltételei:

A kupon értékhatártól függetlenül felhasználható (10.000 Ft feletti végösszegű megrendelésekre).

A kupon készpénzre nem váltható át.

A kupon más kedvezménnyel, egyedi árral össze nem vonható.

A Vásárló megrendeléskor köteles jelezni a beváltási szándékát, más esetben a kupont sajnos nem tudjuk elfogadni. (Amennyiben online rendel, ezt a lehetőséget a rendszer automatikusan fel fogja ajánlani.)

Termék cseréje esetén az onlinePénztárcával való fizetés kizárólag a különbözetre vehető igénybe.

Az onlinePénztárcából való fizetés csak azon felhasználó számára lehetséges, aki aktív fiókkal rendelkezik az onlinePénztárcában.